Neem contact met ons op, of vraag meteen een offerte aan!

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Of stuur een mail met bijlage naar info@grato.nl


Algemene voorwaarden

 

 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRATO GRANIET & TERRAZZO

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

overeenkomst: de tussen opdrachtgever en Grato tot stand gekomen overeenkomst tot koop en verkoop van producten; opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het product verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt;

Grato: de leverancier aan wie de levering van het product is opgedragen of aan wie daartoe een offerte wordt gevraagd; product: Keukens, terrazzo vloeren, keukenbladen en spoelbakken van natuursteen alsmede het verhandelen van natuursteen en (tuin)tafels

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Grato, en op alle

overeenkomsten tussen Grato en opdrachtgevers van Grato.

2.2 Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.

2.3 De opdrachtgever die eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij daarvan alsdan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

2.4 Afwijkingen van deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts bindend voor Grato indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Latere transacties zullen niet automatisch wederom worden afgehandeld via die inkoopvoorwaarden.

2.5 Toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgevers van Grato wordt uitgesloten voor zover in strijd met de algemene voorwaarden van Grato.

 

Artikel 3 Offertes

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.

De opgegeven prijzen gelden voor levering af fabriek, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage. De prijzen zijn

gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden

op de datum van de schriftelijke offerte dan wel op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

3.2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Grato zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht; zij binden Grato niet. 

 

Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Grato binden hem niet, voor zover ze door Grato niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand door opdracht tot levering van het product, al dan niet op basis van een offerte.

5.2 Indien de opdracht tot levering mondeling is verstrekt, worden de gegevens in de administratie van Grato beschouwd als bepalend voor de juiste inhoud van de overeenkomst, tenzij de afnemer tegenbewijs levert.

5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur etc., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Grato bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de ondervloer waarop Grato de vloer gaat maken voor aanvang van het werk schoon is, d.w.z. vlak, vrij van vuil, gipsvlekken of stucwerk.

6.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Grato overeenkomstig diens aanwijzingen tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en over overheidsvoorschriften van bijzondere aard, een en ander voor zover die voor Grato van belang zijn. 6.3 De opdrachtgever is verplicht Grato onverwijld te wijzen op voor hem klaarblijkelijke fouten of gebreken in constructies en werkwijzen, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die Grato blijkens door hem aan de afnemer verstrekte stukken of aan de afnemer gedane mededelingen voornemens is te leveren respectievelijk toe te passen.

6.4 De afnemer dient de door hem aan Grato verschuldigde bedragen uiterlijk op de in de facturen van Grato aangegeven tijdstippen te voldoen.

6.5 Indien de opdrachtgever bemerkt dat Grato tekortschiet dan wel op redelijke gronden vermoedt dat Grato zal tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, zal de opdrachtgever Grato daarop wijzen en zonodig Grato schriftelijk in gebreke stellen onder vermelding van een redelijke termijn waarbinnen de tekortkoming dient te worden hersteld. De bevoegdheid van de afnemer zich op een tekortkoming van Grato te beroepen, vervalt, indien de afnemer niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Grato ter zake heeft geprotesteerd.

6.6 Als bij aflevering van het product beschadigingen worden geconstateerd, dient daarvan door de afnemer op het ontvangstbewijs melding worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt het product zonder schade te hebben ontvangen.

6.7 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Grato op redelijke wijze met de auto bij het project kan komen waar het werk uitgevoerd moet worden, indien er geen eigen oprit is dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat er ruimte is voor de deur om te parkeren.  Indien er een parkeervergunning nodig is of betaald parkeren voor de deur dient de opdrachtgever dit van tevoren te melden.

6.8 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het leeghalen van een eventuele kelder i.v.m eventuele wateroverlast.

6.9 In geval van vloeren: I.v.m mogelijke vervuiling tijdens het werk en het gebruik van grote machines is grato niet aansprakelijk voor schade aan schilderwerk en adviseert Grato schilderwerkzaamheden uit te voeren nadat de vloeren gedaan zijn.

6.10 Indien de opdrachtgever het product niet afneemt op het overeengekomen tijdstip, is hij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, zulks met inbegrip van een redelijke vergoeding voor opslag, voor zover het niet afnemen aan de afnemer kan worden toegerekend.

 

Artikel 7 Algemene verplichtingen van Grato.

7.1 Het product moet voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk alsmede aan de bepalingen van de overeenkomst.

7.2 Grato staat garant voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. De garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Grato na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

7.3 Voor alle goederen en materialen die Grato niet zelf vervaardigt, verleent zij nooit meer garantie dan door haar leverancier aan haar wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren: deze worden in rekening gebracht.

7.4 Grato is verplicht de opdrachtgever onverwijld te wijzen op voor hem klaarblijkelijke fouten of gebreken in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen, dan wel in door of namens de afnemer verstrekte gegevens en/of door of namens de opdrachtgever voorgeschreven of ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen

 

Artikel 8 Leveringstermijnen

8.1 De leveringstermijnen worden in de regel bij benadering opgegeven en zijn derhalve nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

8.2 Wanneer bestelde producten, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan de goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

8.3 Indien de door Grato bij benadering opgegeven levertijd door haar wordt overschreden, is zij eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar heeft aangemaand om alsnog binnen een redelijke termijn af te leveren en die aflevering is uitgebleven.

Deze redelijke termijn bedraagt minimaal 4 weken.

 

Artikel 9 Aflevering en risico-overgang

9.1 De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald. Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen op de overeengekomen plaats en tijd, ook indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt. Op dit tijdstip gaat de termijn in als bedoeld in artikel 10, eerste lid. Indien de aflevering echter op een later tijdstip geschiedt als gevolg van voor rekening van Grato komende omstandigheden, dan gaat de in de vorige zin bedoelde termijn op dat latere tijdstip in.

9.2 Vanaf het moment van aflevering van het product, is het product voor risico van de opdrachtgever.

9.3 Het transport naar de plaats van aflevering met inbegrip van het laden en lossen is voor rekening en risico van Grato, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 Gebreken / Recht van reclame

10.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Grato terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Grato wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

10.2 Grato dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

10.3 De ontvangstneming van het product door de opdrachtgever laat de aansprakelijkheid van Grato voor eventuele verborgen gebreken op grond van artikel 11.1 onverlet.

10.4 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van het product niets uitdrukkelijk is overeengekomen zullen geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag of mineraalconcentraties en andere geconstateerde kleine gebreken, niet kunnen gelden als een toerekenbare tekortkoming zijdens Grato.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang Grato geen volledige betaling van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Grato.

11.2 Grato heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

11.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid van Grato.

12.1 Indien het product of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat dat aan Grato kan worden toegerekend en waarvan de opdrachtgever Grato binnen vier weken na ontdekking mededeling heeft gedaan, is Grato voor dat gebrek ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk. Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het door de opdrachtgever niet bij de aflevering is geconstateerd of behoefde te worden geconstateerd. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien deze wordt ingesteld na verloop van 5 jaar na de dag van aflevering.

12.2 De aansprakelijkheid van Grato voor schade is in voorkomend geval, voor zover deze aansprakelijkheid is vast komen te staan en onder de dekking van haar verzekering valt, beperkt tot maximaal het bedrag dat uitgekeerd wordt door de verzekeraar van Grato eventueel verhoogd met een door Grato verschuldigd eigen risico.

12.3 Grato is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesses die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht; Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking, natuurrampen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere omstandigheid waardoor het voor Grato redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om de overeenkomst op normale wijze na te komen;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde producten;

d. Normale slijtage aan de geleverde producten ten gevolge van dagelijks gebruik;

e. Verkleuring van de geleverde producten ten gevolge van de inwerking van licht;

f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

g. Grato dicht waar mogelijk gaten waardoor water in de kelder kan komen bij het schuren maar is er niet verantwoordelijk voor als ondanks dat er toch water in de kelder komt.

12.4 Grato is in beginsel niet gehouden bedrijfsschade, omzetderving, waardevermindering van producten, gevolgschade en vergelijkbare schaden van opdrachtgever te vergoeden, zulks afhankelijk van de aard van de schade. 12.5 Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert

niet diens verplichtingen te betalen conform de overeenkomst. Ingeval van schadeplichtigheid van Grato jegens de opdrachtgever, is Grato gerechtigd te verrekenen met openstaande facturen.

12.5 Grato voert het schuurwater af in het riool. Als het werk uitgevoerd moet worden in een gemeente waar dit niet mag dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat Grato het schuurwater op een andere wijze kan afvoeren. De kosten hiervoor zijn voor de opdrachtgever. De opdrachtgever is te allen tijde hiervoor verantwoordelijk dit uit te zoeken. Eventuele boetes vanuit de gemeente voor het afvoeren van slibwater/schuurwater zijn voor de opdrachtgever.

 

Artikel 13 Wijziging van de opdracht

13.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Grato ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Grato buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 14 Annuleren

14.1 Indien de opdrachtgever na akkoord van de offerte toch annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Grato reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, jegens Grato gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Grato als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen totaalprijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Grato te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

14.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Grato zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 In gebreke blijven van een partij

15.1 Indien een partij in gebreke blijft en indien uit de overeenkomst voortvloeit dat daaraan een fatale termijn is verbonden, is de nalatige partij onmiddellijk in verzuim.

15.2 Indien een partij andere op haar rustende verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en de wederpartij haar in verband daarmee schriftelijk in gebreke stelt, zal deze de nalatige partij een redelijke termijnstellen om alsnog haar verplichtingen na te komen.

15.3 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek hebben partijen ingeval van wanprestatie het recht hun verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

15.4 De wederpartij is in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als zij ten nutte van de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid dienstig oordeelt. Partijen zorgen ervoor dat de kosten, die voortvloeien uit de toepassing van de bedoelde maatregelen, binnen redelijke grenzen blijven.

15. 5 Onverminderd het bepaalde in de wet wordt een partij geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:

a. zij in staat van faillissement wordt verklaard;

b. zij surseance van betaling aanvraagt;

c. ten laste van haar door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidsstelling wordt opgeheven;

d. zij de bedrijfsuitoefening staakt.

15.6 In een geval als in het voorgaande lid bedoeld heeft de wederpartij het recht om in de gevallen sub a, b en d zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden en in het geval sub c na rechterlijke tussenkomst en dan alleen als het beslag de ontbinding rechtvaardigt.

 

Artikel 16 Betaling

16.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

16.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de

Oorspronkelijke vervaldatum.

16.3 Indien de opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig verricht en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor Grato verantwoordelijk is, heeft, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, Grato aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage met 5 (vijf) verhoogd.

16.4 De door Grato in verband met te late betalingen van een factuur gemaakte buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Dat geldt ook voor alle gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van een faillissementsaanvraag alsmede kosten van een advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

16.5 Facturen vanaf 500 euro dienen in drie termijnen betaald te worden, de eerste termijn is 50 % van de factuur, de tweede er derde termijn 25 % van de factuur. De eerste termijn dient

betaald te zijn voor aanvang van de werkzaamheden. De tweede termijn dient per om gaande betaald te worden na het storten van de vloer en of aanrechtblad. De laatste termijn dient betaald te worden na oplevering van product met in achtneming van de overeengekomen betalingstermijn

 

Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Zowel de opdrachtgever als Grato zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 17.2 Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is meegedeeld dan wel indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie

 

Artikel 18 Geschillen en forumkeuze

18.1 Verschillen van mening tussen opdrachtgever en Grato zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost.

18.2 Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan.

18.3 Alle geschillen, waaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde alsmede de geschillen die door slechts der partijen als zodanig worden beschouwd, welke uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de gewone rechter in het arrondissement waar Grato gevestigd is.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing.